جستجوی کلمه 'وبسایت' بین مؤسسات

پایداری

• توليد علم، و ترويج آن و تربيت نيروي متخصص در زمينه علوم دفاع مقدس. • تهيه و تدوين سياست ها و راهبردهاي پژوهشي و آموزشي در حوزه علوم دفاع مقدس. و ...

جستجوی کلمه 'وبسایت' بین محصولات