مؤسسات ناشر عمومی

صفحه نخست >> چاپ و نشر >> ناشران >> ناشر عمومی

امیر کبیر

انتشارات امیرکبیر با سابقهای ۶۰ ساله، سعی کرده است، طی ۶ دهه فعالیت، همواره به شیوه مدرن و روزآمد به چاپ آثار و تولید کتاب بپردازد.