مؤسسات - آموزش کشتی و ورزش رزمی

صفحه نخست >> آموزشی >> آموزشگاه ورزشی >> آموزش کشتی و ورزش رزمی

آموزشگاه ورزشی پیام

در سال 1342 زمان وزارت آقای دکتر شفیعی امکانات ورزشی باشگاه عبارت بود از یک استخر روباز و یک طبقه رخت کن و دفتر مدیریت باشگاه و یک سالن قدیمی پذیرائی به ظرفیت حدود 100 نفر