نکاتی در مورد انتخاب یک مشاور تبلیغات خوب

نکاتی در مورد انتخاب یک مشاور تبلیغات خوب
تاریخ:            تعداد بازدید: 787                    

دركشورهای پیشرفته دنیا مشاوره و مشاوران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند برطبق آمار درآلمان برای هر 13 نفر یك مشاور روانشناسی و برای هر شركت به طورمیانگین 3 مشاور تجاری وجود دارد ولی طبق برخی ازآمار دركشورما برای هر 25000 نفر یك مشاور روانشناسی و به طورمیانگین برای هر 230 شركت یك مشاورتجاری وجود دارد. درتجارت و درتبلیغات كشور ما دو مشكل وجود دارد اول اینكه كمبود مشاور وجود دارد دوم اینكه مشاور حرفه ای وجود ندارد دراین مقاله كوتاه سعی شده است به طورخلاصه وظایف و ویژگی های یك مشاور به ویژه مشاور تبلیغات توضیح داده شود.

 

مشاوران تبلیغاتی یا تبلیغات مشاوره ای:

برخی شركت ها هنوز با سیستم و فرایند مشاوره تبلیغاتی آشنا نشده اند. برخی ازشركت ها ازمشاوره تبلیغاتی استفاده می كنند و برخی دیگر از تبلیغات مشاوره ای تفاوت بین این دو بسیار است شركت های بزرگ دنیا كه كاملاً با تبلیغات آشنایی دارند ابتدا مشاورتبلیغاتی استخدام می كنند و سپس تبلیغات انجام می دهند اما دربرخی شركت هایی كه آشنایی كاملی با تبلیغات ندارند مانند برخی ازشركت های ایرانی تصمیم تبلیغاتی گرفته می شود و سپس دنبال مشاوره می گردند به سوالات زیر توجه كنید.

چرا بسیاری از افراد غیرحرفه ای خود را جای مشاورتبلیغاتی جا می زنند؟ وظایف یك مشاورتبلیغاتی چیست؟ چگونه می توان یك مشاورتبلیغات خوب برای سازمان و شركت درنظر گرفت؟ آیا یك تیزر یا یك گرافیست می تواند یك مشاور تبلیغاتی خوبی باشد؟ یك مشاور تبلیغاتی خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ یك مشاورتبلیغاتی خوب باید دارای چه توانایی هایی باشد؟ برای به كار گرفتن یك مشاور باید به چه نكاتی توجه كنیم؟ آیا شركت های تبلیغاتی می توانند مشاور تبلیغاتی خوبی باشند؟

مشاوران تبلیغاتی درشركتها و سازمانها كمك می كنند تا آرایش سخت افزاری، نرم افزاری و فكر افزاری ارتباطات بازاریابی تقویت شود و اهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو شود . این همسو شدن می تواند برای یكپارچه سازی منابع بازاریابی، تسهیل فرایندهای بازاریابی، سهولت ارتباطات، خدمات،‌ فروش،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد.

 

مشاور تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی كسی است كه بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتوانند برا ی برنامه ارتباطات بازاریابی شركت به ویژه كمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی كند.

 

انواع مشاوران درپروژه های تبلیغات

1- مشاوران پیشبرنده: مشاورانی هستند كه به فكر پیش برد پروژه های تبلیغاتی با تحقیق،‌ توسعه و ارایه راهكارهای خلاقانه هستند. این مشاوران سعی دركشف فرصت های رسانه ای و مخاطبی درتبلیغات هستند.

2- مشاوران مدافع: مشاوران مدافع مانند شركت های مدافع در رقابت ها هستند و با توجه به پیشامد های محیط تبلیغاتی به ویژه رقبا عكس العمل مناسب را تدوین و اجرا می كنند.

3- مشاوران ترسیم گر: مشاورانی كه سعی دربرنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه برای پروژه های تبلیغاتی و عوامل مرتبط با آن هستند را مشاوران ترسیم گر می گویند.

انواع مشاوران ازدیدگاههای دیگر:

در ادبیات مختلف سعی درتجزیه و تحلیل انواع مشاوران ومدیران می پردازند و همانطوركه درمدیریت انواع مدیریت و تئوری های مختلفی نیز برای آن وجود دارد برای علم مشاوره و مشاوران نیزنظریه پردازان مختلف سعی كرده اند تا برای مشاوره نیز تقسیم بندی هایی داشته باشند كه به برخی ازآنها اشاره می شود.

برخی از نظریه پردازان مشاوران تجاری،‌ مدیریتی و تبلیغاتی را به دوگروه زیرتقسیم بندی می كنند.

الف) مشاوران سیستمی: نظریه سیستمی یك رشته مطالعات علمی است كه درآن ساختار پدیده ها، وابستگی اجزاء روش ها معیارهای دائم و موقتی، رابطه های درونی و بیرونی، تأثیرهای احتمالی و... مورد بررسی قرارمی گیرند تا بتوانند اصول حاكم براجزا را بسنجند. درمشاوره سیستمی نیز، بررسی و تصمیم گیری درباره ساختاری ازپدیده های علمی، هنری تكنولوژیكی و... كه با وابستگی اجزاء روش ها، معیارهای دایمی و موقتی با رابطه های درونی و بیرونی، با تأثیرهای احتمالی بر روی ذهن ها و فكرهای مخاطبان است. مشاوران سیستم درتبلیغات به بخش های زیرتقسیم می شوند.

1-  مشاوران سیستمی مفهومی

2-  مشاوران سیستمی عملیاتی

3-  مشاوران سیستمی طبیعی و مصنوعی

4-  مشاوران سیستمی باز و بسته

5-  مشاوران سیستمی ثابت و متغیر

ب‌) مشاوران استراتژیكی: استراتژی ها به خصوص استراتژی های تبلیغاتی ابزاری هستند كه شركت ها و سازمان ها می توانند بدان وسیله به هدف های بلند مدت بازاریابی خود دست یابد. درحالت دیگر، استراتژی تبلیغاتی علم تنظیم نقشه ای است برای حصول هدف هایی درمرحله ای خاص از ترویج و ترفیع محصول و معرف یا خدمت به بازار.

مشاوران استراتژیكی مشاورانی هستند كه با توجه به چشم اندازو نگرش بلند مدتی سعی درتنظیم و نقشه ها و راهكارهایی برای دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت تبلیغاتی دارند. مشاوران استرتژیكی شامل موارد زیرمی باشند.

1-  مشاوران استراتژیك الگوریتمی

2-  مشاوران استراتژیكی آرمانگرا یا فراگرا

3-  مشاوران استراتژیكی ارزیابگرا

4-  مشاوران استراتژیكی محتواگرا

5-  مشاوران استراتژیك تحقیق گرا

6-  مشاوران استراتژیك توسعه گرا

 

شاخص های مورد توجه در مشاورگیری با توجه به مدل گوكلن

گوكلن معیارهای زیر را در مشاورگیری برا ی امور تجاری ضروری می داند.

1-  خلاقیت

2-  انسجام

3-  دانش

4-  كاربردی و عملی

 

فرایند تصمیم گیری درباره مشاوران

برا ی به كارگیری و استخدام مشاورتبلیغات فرایند زیر می تواند در این امر راهنمای خوبی  برای شركت ها و سازمان ها باشد

1-  تشخیص مسائل و متغیر های مشاوران

تجزیه و تحلیل متغیرهای انتخاب مشاور 
علم و دانش 
تخصص 
زمان 
مكان 
محیط 
اقتصاد 
حقوق و مزایا 
پشتیبانی 
اجرایی 
روانی 
اجتماعی 
شخصیتی 
فن آوری 
فرهنگی و سیاسی 
سازمانی  و غیرسازمان 
مادی و غیرمادی 
بررسی انتظارات مشاوران 
2-  تشخیص مشاوران مربوطه

سیستمی 
استراتژیكی 
3-  انتخاب بهترین مشاور

درتعیین شناخت مشاوران تبلیغات به مسائل زیر توجه شود.

1- بررسی میزان تجانس و عدم تجانس فعالیت های مشاوران در زمینه تبلیغات، برای نمونه برخی مشاوران تبلیغاتی خوبی برای تبلیغات مواد غذایی هستند و برخی دیگر مشاوران خوبی برای تبلیغات صنعتی

2-  هماهنگی نقش و ادراك منابع شركت مشاوره

3-در نظرگرفتن ارزیابی های ذهنی و عینی شركت های مشاوره

4-  لزوم توجه به پیش فرضهای مشاوران قبل ازتصمیم و پیامدهای بعد از تصمیم

5-  سرعت عمل مشاوره

6-  ضرورت توجه به تنوع و رشد نیازهای سازمان به توجه به توانایی های مشاوران

7-  كشش به علوم و تكنولوژی و توجه آنها به این موضوع در مشاور

8-  توجه به ارزشهای سازمان و مشاوران

9-   نقش زیر گروههای مشاوران در ارائه مشاوره به سازمانها

 

مدلهای تصمیم گیری درباره مشاوران

مدلهای مختلفی برای تصمیم گیری مشاوران برای امور تجاری، مدیریتی،‌ بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد كه این مدل ها برای تصمیم گیری دقیق و اثربخش یك مشاور می تواند برای سازمانها و شركت مؤثر باشد به ویژه گاهی برخی از پروژه های تبلیغاتی ازچنان اهمیتی برخوردارند كه موفقیت آن پروژه به توانایی و مهارت مشاوربستگی دارد در زیر برخی ازمدل های مختلف تصمیم گیری درباره مشاوران تبلیغاتی لیست می شود كه محققان و پژوهشگران می توانند به كمك برخی برخی از منابع و ادبیات این موضوع درباره آن اطلاعات كاملی دریافت كنند.

1-  مدل مختلط

2-  مدل عقلایی و منطقی

3-  مدل مشاركتی

4-  مدل اثربخشی

5-  مدل تمركز بر بازده

 

سه نقش مهم مشاوران در پروژه ها:

نقش های مهمی كه مشاوران می توانند درپروژه ها داشته باشند شامل موارد زیر می باشد.

1-  نقش ارتباطی

2-  نقش اطلاعاتی

3-  نقش تصمیم گیری

 

متغیرهایی كه در مدل « كاتس » برای مشاوره درنظر گرفته شده است

كاتس موارد زیر را برای به كارگیری مشاوره و شركت های مشاوره در امور بازرگانی و تبلیغات ضروری و مهم می داند.

1-  مهارت

فنی 
انسانی 
ادراكی 
تشخیص و تجزیه و تحلیل 
حل مسائل 
رایانه ای 
2-  رفتار

ارزشی 
شخصیتی 
ادراك 
طرزنگرش 
انگیزش 
3-  توانایی

تحصیلات 
تجربه 
توان ذهنی 
توان فیزیكی 
جنسیت 
سن 

ارزیابی فردی مشاوران

شركت ها و سازمان ها موارد زیر را می توانند برا ی ارزیابی مشاوران در نظر داشته باشند.

1-  توانایی عمومی

2-  تجربه مرتبط با تخصص

3-  تجربه دركار با تجهیزات

4 -   تجربه دركار در رابطه با محل كار

5-    قدرت تطابق و تعادل ثابت

6-    خودآگاهی

7-   قدرت همكاری و هماهنگی

8 -   توانایی كلامی و غیركلامی

عواملی كه موفقیت یا شكست جلسات مشاوره را افزایش می دهد؟

1-  پذیرش

2-  اعتبار دادن و تشكر كردن

3-  تشویق دیگران

4-  احترام به عقاید و آرا

5-  گشاده رویی

6-  تمایل

7-  اطلاعات داشتن

8-  آگاهی

9-  قابل استفاده بودن

10- اعتماد

11- شناخت دیدگاهها

12- تأییدكردن

13- روایی  اعتبارمسائل

14- جامعیت

15- صداقت

16- همدلی

17- صبر

18- پذیرایی

19- شیوه مذاكره

20- انگیزه

21-  تفكر

22- جزنگری

23- مدیریت زمان

24- علم ودانش و تخصص

 

شیوه های كار با مشاوران یا تهیه بودجه مشاوران تبلیغات

شركت ها و سازمانها برای تهیه بودجه مشاوران از روشها و راهكاریها ی مختلفی استفاده می كنند كه برخی ازآنها در زیرآمده است شركت ها و سازمانها می توانند یك یا چند روش را برای تهیه هزینه های مشاوران انتخاب كنند.

1- درصدی از فروش یا پورسانتی ، دراین روش با مشاوران قراردادی پورسانتی بسته می شود به این صورت كه درصدی از فروش به مشاور تعلق می گیرد.

2- تعاملی، دراین روش با مشاوران به صورت تعاملی و درقبال عملیات و مشاوره هایی كه می دهد مبالغی به صورت توافقی پرداخت می شود.

3- ساعتی، دراین روش طبق قرارداد با توجه به توانایی مهارت و تخصص ایشان مبالغی به صورت مشاوره ساعتی به ایشان پرداخت می شود.

4-  روزانه، دراین روش به صورت روزانه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

5- ماهانه، در این روش طبق قراردادی به مشاوران به صورت ماهانه مبالغی پرداخت می شود.

6- پله ای یا فرایندی، دراین روش به مشاوران با توجه به مراحل كاری رو به پیشرفت به صورت تصاعدی مبالغی پرداخت می شود.

7- سهمی، در این روش با توجه به تلاش های مشاوران درصدی از سهام شركت به مشاوران تعلق می گیرد.

8- عملیاتی، در این نوع قراردادها با مشاوران به این صورت كه با توجه به انجام هریك از مراحل عملیاتی مختلف یك پروژه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

9- ریزپروژه ای، دراین روش وقتی كه پروژه به ریز پروژه های زیادی تقسیم شود سعی می شود هر ریز پروژه ای با توجه به تخصص هر مشاور با ایشان مشورت شده و مبالغی نیز به آنها پرداخت شود.

10- هزینه- سود: دراین روش با توجه به هزینه هایی كه مشاوره برای پروژه پرداخت می كند مبالغی مازاد بر هزینه به مشاور پرداخت می شود.

 

منبع: ویوانبرچسب ها :